توقفگاه


توقفگاه 

توقفگاه با ظرفیت 5000 خودرو در آن واحد و 15000 وسیله نقلیه در طول روز

مجموع مساحت توقفگاه   10.5 هکتار می باشد.

  
 

 

ظرفیت

فضا

محل 

نام توقفگاه

1200 خودرو

25000 متر مربع

شهربازی 1

توقفگاه شماره 1

750 خودرو

15000 مترمربع

شهربازی 1

توقفگاه شماره 3

1500 خودرو

30000 مترمربع

شهربازی 2

توقفگاه شماره 2

750 خودرو

15000 مترمربع

باغ وحش

توقفگاه باغ وحش

450 خودرو

9000 مترمربع

حاشیه رودخانه

توقفگاه رودخانه

350 مترمربع

10000 مترمربع

 

بلوارها و خیابان کمربندی