اهداف کلی


اهداف کلی1- ارتقای سطح تکنولوژی و ایمنی خدمات 

2- ارتقای کیفیت خدمات 

3- افزایش سهم بازار

4- افزایش سودآوری