سهامداران


سهامدارانسهامداران:


1-بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

2-شرکت توسعه خدمات رفاعی پردیس ایرانیان

3-شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان

4-
شرکت پیوند تجارت ایرانیان


5-شرکت ره نگار خاورمیانه پارس