اعضای هیئت مدیره


اعضای هیئت مدیرهنام

سید محمد رضا 

12.jpg

نام خانوادگی

پرهیزکار

سمت

مدیر عامل و نائب رییس هیات مدیره

 

سوابق

 

 

نام

هادی 

هادی نافعی.jpg

نام خانوادگی

نافعی

سمت

رئیس  هیات مدیره

 


سوابق

 

 

نام

ایمان

Iman Memarian.JPG

نام خانوادگی

معماریان

سمت

 عضو هیات مدیرهسوابق