اعضای هیئت مدیره


اعضای هیئت مدیرهنام

علی

علی دقیقیان.jpg

نام خانوادگید

دقیقیان

سمت

مدیر عامل و نائب رییس هیات مدیره

 

سوابق

 

 

نام

هادی 

هادی نافعی.jpg

نام خانوادگی

نافعی

سمت

رئیس  هیات مدیره

 


سوابق

 

 

نام

محمد مهدی


نام خانوادگی

اشراقی

سمت

 عضو هیات مدیرهسوابق