شماره تماسهای شرکت ارم سبز

تلفن های تماس شرکت ارم سبز


واحدشماره تماس
مخابرات44113081-5
بازاریابی44140800
روابط عمومی44140814
اطلاعات شهربازی 144113081-5 داخلی200-201
اطلاعات شهربازی 244113081-5 داخلی202-203
باغ وحش44113081-5  داخلی 180
شکایات و پیشنهادات( 44147703 مستقیم ) (44113099 پیغام گیر)
امور مالی44140801
فنی و توسعه44113096
حراست44140810
انتظامات44140811
امور حقوقی44113098
امور اداری44113090

نظرات شما
نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
عنوان:
پیام :